UK EN

Download invitation letter

UA EN


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ1. Матеріали подаються в електронному форматі набрані в текстовому редакторі MS WORD та надсилаються через електронну форму, розміщену на сайті університету .(http://conference.bukuniver.edu.ua/)
2. Обсяг тез повинен складати повні 1-2 сторінки формату А-4, шрифт Times New Roman кегль —14 пт, інтервал - 1 пт, всі поля 2 см, відступ- 1см. Не користуватись кнопкою табуляції!
3. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4, їх розмір повинен бути менший на 1 см від ширини рядка, мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менше 10 пт.
4. Використана література подається наприкінці тез доповіді мовою оригіналу відповідно до вимог форми 23 „Бюлетеня ВАК України" № 3, 2008.
5. У верхньому рядку зазначається прізвище та ініціали автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, назва установи, місто. Ця інформація вказується жирним шрифтом 14 пт, інтервал - 1 пт і вирівнюванням за лівим краєм.
6. Через два абзацних відступи нижче, вказується назва доповіді жирним шрифтом 14 пт, інтервал -1 пт, розміщення по центру, усі літери ВЕЛИКІ.
7. На один абзацний відступ нижче виклад тез доповіді.
8. Для аспірантів, здобувачів, студентів обов'язково додається рецензія доктора або кандидата наук.
Тези доповідей будуть видані у Збірнику матеріалів конференції.

Тези, що оформлені з порушенням вимог, не відредаговані чи надіслані після зазначеного терміну, розглядатися не будуть!Розробив студент БУ, факультету КСіТ, групи К-403 Роман Федорук